Nước thải sinh hoạt nói chúng là một thứ có cứa rất nhiều chất ô nhiễm. Vì vậy nó đòi hỏi phải xử lý bằng những biện pháp thích hợp khác nhau. Sau nhiều năm tiềm hiều về lĩnh vực xử lý nước thải, Hôm nay tôi viết bài này nhắm mục đích chia sẻ…